Právní obrana

Násilí na pracovišti v právním řádu

Násilí na pracovišti v právním řádu

Šikana není v mezinárodním ani vnitrostátním právu podrobněji upravena. Chybí všeobecně uznávaná definice a komplexnější zpracování tématu.

Obvykle se můžeme odvolávat na následující zákony. Pokud je pro vás téma aktuální, vkládáme také odkazy, kde si můžete jednotlivé zákony nastudovat:

Šikaně na pracovišti v právním řádu se věnuje více například právní rukověť od Jakuba Chromého: Násilí na pracovišti.

Ukázku najdete zde:

https://obalky.kosmas.cz/…/Nasili-na-pracovisti_Ukazka.pdf

Informace pro občany při porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem

  1. Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je vhodné požádat nejprve o pomoc příslušný odborový orgán. Tomu je v rozsahu stanoveném zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „ZP“/, dána pravomoc projednávat stížnosti zaměstnanců na výkon práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
  2. Kontrolní kompetenci má i orgán nadřízený v souladu se ZP § 347 odst 2. Nadřízeným orgánem se pro účely zákoníku práce rozumí ten orgán, který je podle zvláštních právních předpisů oprávněn vykonávat vůči zaměstnavateli řídící působnost při plnění jeho úkolů. Je oprávněn ze zjištěných porušení vyvozovat důsledky. Nadřízenými orgány jsou např. zakladatelé státních podniků, zřizovatelé rozpočtových a příspěvkových organizací.
  3. Občan má možnost podat orgánům státní správy podnět ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Oblastní inspektoráty práce zajišťují kontrolu v oblastech působnosti zrušených inspektorátů bezpečnosti práce a kontrolních útvarů úřadů práce (např. ZP, zákon o kolektivním vyjednávání zákon o zaměstnanosti, zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti a další).

Od 1. 1. 2012 je v působnosti Úřadu Práce ČR pouze kontrola výše průměrného měsíčního čistého výdělku v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Podnět ke kontrole je možné podat písemně, ústně nebo telefonicky. Příslušný orgán státní správy je povinen se podáním zabývat, ale zákonná úprava mu neukládá povinnost vyhovět návrhům podávajícího, tedy ani navrhovanou kontrolu provést. Informace o výsledku případného kontrolního šetření se poskytuje pouze tomu, kdo podal podnět písemně. Informací však nesmí být porušena práva ostatních občanů na ochranu osobnosti a ochranu osobních údajů a práva a právem chráněné zájmy zaměstnavatele. V praxi to znamená, že občan obdrží především informace o výsledku kontroly, které se týkají přímo jeho osoby. Provádění kontrolní činnosti se řídí plány sestavovanými převážně na pololetí. Kromě takto plánovaných kontrol se provádí i kontroly mimořádné. Oblastní inspektoráty práce mohou kontrolu na jim příslušném úseku provést, vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků a za zjištěná porušení zaměstnavateli ukládat pokuty, avšak v žádném případě nemohou v rámci svých kompetencí řešit uspokojování individuálních nároků zaměstnanců vůči zaměstnavateli, včetně vymáhání finančních pohledávek.

  1. Občan má možnost obrátit se na soud, neboť spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru projednávají a rozhodují, v souladu se ZP soudy, s výjimkami, na které se vztahuje v pracovní smlouvě případně obsažená rozhodčí doložka ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Příslušný je soud podle sídla zaměstnavatele (u fyzické osoby podle trvalého bydliště). Pro uplatnění nároku u soudu jsou stanoveny v ZP lhůty, a proto se nelze při podání žaloby vázat na výsledky jiných šetření, dal-li k nim občan podnět.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/3836
Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Státní úřad inspekce práce

Na inspekci práce se doporučujeme obrátit v případě, že je šikana již v pokročilejším stádiu a má protiprávní ukazatele. Je tedy možné se opřít o určité zákoníky. Inspiktoři prošetřující šikanu  a kontrolující například příznivé pracovní podmínky na pracovišti mohou využít metodik, dotazníků a příručky pro odkrývání násilí na pracovišti, připravené Mgr. M. Švejdovou v rámci projektu MPSV Důstojné pracoviště. Vzhledem k tomu, že inspektoři nemají tolik času na interní šetření,  doporučujeme se před kontaktováním Státní úřad pro inspeki práce / SÚIP, dobře připravit a vyloučit klasické konflikty v práci. Blíže s postupy OIP / Oblastních inpektorů práce a SÚIP se můžete seznámit zde:

https://www.suip.cz/web/suip

Naše zkušenosti s inspektory jsou velmi pozitivní a věříme, že vám při odhlalování šikany a napravování situace dokáží pomoci.

Podle paragrafu 5 odst. 1. písm. k) zákona 251/2005 Sb., o inspekci práce, inspektorát poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může řešit jedině soud.

unlock free PDF

You have Successfully Subscribed!

Free PDF download

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!