Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“). Mobbing Free Institut, z.ú. (IČ 051 48 201), se sídlem Kaprova 42/14 9, Praha 1, 11011, Česká republika (dále jen jako “Správce”) Vám tímto poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává o fyzických osobách, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Správce. Kontaktní e-mailová adresa pro informace týkající se osobních údajů: info@sikanavpraci.cz, info@mobbingfreeinstitut.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Zdroj osobních údajů • Přímo od subjektu údajů (objednávkový formulář, e-mail, telefon, chat) Účel zpracování osobních údajů • poradenství; • komunikace s klientem; • ve vyplnění dotazníku a zaslání vyžádaných materiálů klientem; • e-mailové oslovení s nabídkou doplňkových služeb správce; • plnění zákonných povinností ze strany správce. Právní základ zpracování osobních údajů • čl. 6, odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; • čl. 6, odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; • čl. 6, odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Příjemci osobních údajů (kdo osobní údaje dále zpracovává) • Naši zpracovatelé pracující na základě našich pokynů a podílející se na dodání a realizaci našich služeb (marketingové služby, vedení účetnictví). Poskytovatel webhostingových služeb Web4U s.r.o., 26058774 • Předání osobních údajů do třetí země Správce nepředává osobní údaje do žádné třetí země. Doba zpracování osobních údajů Po dobu platnosti komunikace mezi subjektem a správcem. Po ukončení, dochází k odstranění osobních údajů. Výjimkou jsou osobní údaje, které je nutné nadále zpracovávat v rámci platných právních předpisů. Automatizované rozhodování Společnost nezpracovává tímto způsobem žádné osobní údaje. Práva subjektu údajů • Požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů; • požadovat od správce jejich opravu nebo výmaz; • požadovat od správce omezení zpracování; • vznést námitku proti zpracování; • právo na přenositelnost údajů; • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) a žádat soudní ochranu. V Praze dne 25.5.2022

unlock free PDF

You have Successfully Subscribed!

Free PDF download

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!